Antikorupcijski program

Akcijski plan za provođenje antikorupcijskog programa u Croatia Airlinesu za razdoblje 2010. - 2012.

Slijedom Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 26. studenog 2009., Klasa: 215-01/09-02/02, Urbroj: 5030105-09-2 kojim je donesen Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010. – 2012., Croatia Airlines izradila je i usvojila akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa te ga provodi u skladu s izrađenim operativnim planom.

Cilj 1. - Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu

Mjera 1.1. – sljedeće aktivnosti se kontinuirano provode:
Vizija i misija – objavljena 2003. na web stranici Croatia Airlinesa
Politika kvalitete - objavljena također 2003. na web stranici
• Etički kodeks – donesen je u studenome 2001., a objavljen na internoj mrežnoj stranici 2003.
Korporativni ciljevi (opći i i posebni ciljevi za sljedeće trogodišnje razdoblje, osnovne organizacijske vrijednosti, osnovni principi u pogledu odnosa s trećim stranama) – izvršeno u veljači 2010.

Mjera 1.2 – izvršeno u ožujku 2010.:
• od 2001. Etičkim kodeksom Croatia Airlines propisano je ponašanje u vezi prihvaćanja poklona, profesionalnih aktivnosti izvan tvrtke te o financijskim interesima odnosno koristima
• u Etički kodeks dodana obveza poštivanja Antikorupcijskog programa Vlade

Mjera 1.3. - izvršeno u veljači 2010.:
• Svi radnici potpisuju izjavu o poslovnoj tajni
• Svi članovi povjerenstava za nabavu i radnici s ugovorima s posebnim ovlastima i odgovornostima potpisuju izjavu o nepristranosti i povjerljivosti

Mjera 1.4. – izvršeno u siječnju 2010.:
• Revidiranim Pravilnikom o radu Croatia Airlinesa utvrđeno je da su se radnici dužni pridržavati Etičkog kodeksa i Antikorupcijskog programa, a Pravilnik o radu od ranije sadrži odredbe o pravu Poslodavca da radniku umanji plaću do 15% radi nepoštivanja pravila i općih akata, te odredbe o paušalnom iznosu naknade štete do 20% plaće za neke druge oblike štetnog ponašanja radnika
• Koruptivno postupanje sankcionirati otkazom i podnošenjem kaznene prijave

Mjera 1.5 – izvršava se od donošenja Akcijskog plana:
• Izjava o integritetu je sastavni dio Postupka nabave roba i usluga
• Opći uvjeti nabave sadržavaju obvezno i klauzulu o integritetu

Mjera 1.6 – sljedeće aktivnosti se kontinuirano već provode:
• U pogledu odnosa sa dioničarima, web stranica već sadrži objave financijskih izvješća, popis najvećih dioničara i relevantnih informacija kako to stoji u preporukama Kodeksa korporacijskog upravljanja Zagrebačke burze
• U pogledu odnosa s putnicima, na web stranici Croatia Airlinesa se od 2003. objavljuju Opći uvjeti prijevoza i ostale zakonom predviđene informacije o pravima putnika

• Uspostavljeno vođenje službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama pomoću obrasca Zahtjev za pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015.g. 


Mjera 1.7 - sljedeće aktivnosti se kontinuirano već provode: 
• objava izvješća o poslovanju
• Pozivi dioničarima za glavnu skupštinu 
• Sve informacije o javnoj nabavi objavljuju se na web stranici od 11.12.2009. 
• Objavljuju se natječaji za zapošljavanje

Izvršeno u rujnu 2010:
Izvješća nezavisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja društva
• Objavljuju se odluke Uprave i mjere donijete uz suglasnost Vlade

Cilj 2. - Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama

Mjera 2.1 - izvršeno u veljači 2010.:
Imenovan službenik za informiranje

Mjera 2.2 - izvršeno u veljači 2010.:
Imenovan povjerenik za etiku

Mjera 2.3 - izvršeno u lipnju 2010.:
• Stvoreni početni preduvjeti za jačanje sustava financijske kontrole

Mjera 2.4 - izvršeno u rujnu 2010.:
• U Društvu od 1997. postoji interni revizor izravno odgovoran Upravi
• U 2011 planirana nabavka informacijskog sustava koji bi omogućio stvaranje organizacijskih i kadrovskih preduvjeta za jačanje funkcija i opsega rada interne revizije.

Mjera 2.5 - izvršeno u rujnu 2010.:
Revizorski odbor unutar Nadzornog odbora je imenovan prema računovodstvenim propisima
• Proširenje funkcija Revizorskog odbora praćenjem učinkovitosti sustava interne revizije i financijske kontrole

Mjera 2.6 - izvršeno u prosincu 2010.:
• Izrađeni godišnji planovi rada od strane službenika za informiranje, povjerenika za etiku, Financija i kontrolinga, Interne revizije, Revizorskog odbora te uključivanje ciljeva i troškova tih funkcija u plan poslovanja

Mjera 2.7 – provođenje aktivnosti od 2001.:
• Nepravilnosti se putem obrasca prijavljuju Povjerenstvu za praćenje primjene Etičkog kodeksa koje ima zadaću raspraviti i provjeriti informacije i donijeti preporuku glavnom direktoru u slučaju utvrđene povrede. Objavljeno na mrežnoj stranici
• Predsjednik povjerenstva za praćenje primjene Etičkog kodeksa je ujedno povjerenik za etiku 

Izvršeno u svibnju 2010.:
• vođenje registra nepravilnosti

Mjera 2.8 - izvršeno u siječnju 2011.:
• Upitnik o samoprocjeni procesa rada i organizacije

Cilj 3. - Afirmacija pristupa "nulte tolerancije" na korupciju

Mjera 3.1 - izvršeno u veljači 2011.:
• Izrađen Anketni upitnik o znanju zaposlenika na području identificiranih slabosti

Mjera 3.2 – kontinuirano
• Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika

Mjera 3.3 - izvršeno u veljači 2011.:
• Izrađeni planovi edukacije

Ako imate saznanja o određenim problemima ili sumnjama u korupciju unutar Croatia Airlinesa, molimo da nas izvijestite na e-mail adresu antikorupcija@croatiaairlines.hr.

 

  Multi-city
odrasli (25-59)   mala djeca(<2)
djeca (2-12)    
ostali putnici
odgovara mi +- 3 dana
samo odabrani datumi
Hotel Rent-a-car