Croatia Airlines - Odgovornost prijevoznika prema putnicima i njihovoj prtljazi

Odgovornost prijevoznika prema putnicima i njihovoj prtljazi

Obavijest: Ako putovanje uključuje krajnje odredište ili zaustavljanje u zemlji iz koje se nije krenulo, može se primjeniti Varšavska ili Montrealske konvencija, koje konvencije uređuju i u najviše slučajeva ograničavaju odgovornost prijevoznika za smrt ili tjelesnu ozljedu putnika, te gubitak ili oštećenje prtljage.


Sažetak pravila o odgovornosti iz Montrealske konvencije

Naknada štete u slučaju smrti ili ozljede

Nema financijskih ograničenja odgovornosti za slučaj smrti ili tjelesne ozljede putnika. Za štete do iznosa od 128.821 posebnih prava vučenja prijevoznik ne može osporavati zahtjeve za naknadu u slučaju smrti ili tjelesne ozljede putnika. U slučaju iznosa većih od 128.821 posebnih prava vučenja, prijevoznik može osporavati zahtjev dokazujući da nije postupao s nepažnjom ili da nije kriv na neki drugi način.

Isplata predujma

U slučaju smrti ili ozljede putnika, prijevoznik mora u roku od 15 dana od identifikacije osobe s pravom na naknadu štete isplatiti predujam koji je potreban za pokrivanje njezinih neposrednih ekonomskih potreba. U slučaju smrti putnika ovaj predujam neće biti niži od 16.000 posebnih prava vučenja.

Kašnjenje putnika

U slučaju kašnjenja putnika, prijevoznik je odgovoran za štetu osim ako je poduzeo sve razumne mjere kako bi izbjegao štetu ili ako nije bilo moguće poduzeti takve mjere. Odgovornost za kašnjenje putnika ograničena je na 5.346 posebnih prava vučenja.

Kašnjenje prtljage

U slučaju kašnjenja prtljage, prijevoznik je odgovoran za štetu, osim ako je poduzeo sve razumne mjere kako bi izbjegao štetu ili ako nije bilo moguće poduzeti takve mjere. Odgovornost za kašnjenje prtljage ograničena je na 1.288 posebnih prava vučenja. Uništenje, gubitak ili oštećenje prtljage Prijevoznik je odgovoran za uništenje, gubitak ili oštećenje prtljage do iznosa od 1.288 posebnih prava vučenja. U slučaju predane prtljage, prijevoznik je odgovoran čak i ako nije kriv, osim ako je prtljaga bila neispravna. U slučaju ručne prtljage, prijevoznik je odgovoran samo ako je kriv.

Više granice odgovornosti za prtljagu


Putnik ima pravo postaviti višu granicu odgovornosti prijevoznika ako da posebnu izjavu o većoj vrijednosti prtljage i plati dodatnu pristojbu u zračnoj luci polaska.

Ispunjenu izjavu pošaljite najkasnije 24 sata prije predviđenog vremena polijetanja na faks +385 (1) 616 0250 ili e-mail adresu contact@croatiaairlines.hr.
 

Pritužbe na prtljagu

Ako je prtljaga oštećena, izgubljena ili uništena, ili ako kasni, putnik mora što je prije moguće prijevozniku poslati pisanu pritužbu. Ako je oštećena predana prtljaga, putnik mora podnijeti pisanu pritužbu u roku od sedam dana, a u slučaju kašnjenja prtljage u roku od dvadeset i jedan dan. U oba slučaja rok počinje teći od dana kad je prtljaga stavljena putniku na raspolaganje.

Odgovornost ugovornih prijevoznika i stvarnih prijevoznika

Ako prijevoznik koji stvarno obavlja prijevoz istodobno nije i ugovorni prijevoznik, putnik ima pravo podnijeti pritužbu ili zahtjev za naknadu štete protiv bilo kojega od njih. Ako je na karti navedeno ime ili kôd prijevoznika, taj je prijevoznik ugovorni prijevoznik.

Rok za podnošenje tužbe

Tužba za naknadu štete pred sudom mora se podnijeti u roku od dvije godine od dana dolaska zrakoplova ili od dana kad je zrakoplov trebao stići.

Podloga za informacije

Ova navedena pravila temelje se na Montrealskoj konvenciji od 28. svibnja 1999., koja se u Republici Hrvatskoj provodi na temelju Zakona o potvrđivanju Konvencije o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz i na odredbama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (Narodne novine 132/98 i 63/08).

Ova je obavijest propisana zakonom i ne može poslužiti kao osnova potraživanja odštete ili za tumačenje pravila Montrealske konvencije, niti je dio ugovora o prijevozu. Prijevoznik ne jamči za točnost ove obavijesti.

  Multi-city
odrasli (25-64)   mala djeca(<2)
djeca (2-11)    
ostali putnici
odgovara mi +- 3 dana
samo odabrani datumi
Hotel Rent-a-car