Croatia Airlines - Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN Croatia Airlines NL

De Croatia Airlines NL Website bestaat uit verschillende Webpagina’s die worden aangedreven door Croatia Airlines NL.

De Croatia Airlines NL Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert zonder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de Croatia Airlines NL Website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen te wijzigen.

VERANDERING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Croatia Airlines NL behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de Croatia Airlines NL Website wordt aangeboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de Croatia Airlines NL Website.

LINKS NAAR WEBSITES BEHEERD DOOR DERDEN

De Croatia Airlines NL Website kan links naar andere Websites ("Gelinkte Sites") bevatten. De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van Croatia Airlines NL en Croatia Airlines NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. Croatia Airlines NL is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. Croatia Airlines NL verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Croatia Airlines NL van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde aan het gebruik van de Croatia Airlines NL Website, garandeert u Croatia Airlines NL dat u de Croatia Airlines NL Website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag de Croatia Airlines NL Website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de Croatia Airlines NL Website of het gebruik en genot van de Croatia Airlines NL Website van een andere partij wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via de Croatia Airlines NL Web Sites materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.

BEEINDIGING/BEPERKING TOEGANG

Croatia Airlines NL behoudt het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot de Croatia Airlines NL Website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. ALGEMEEN Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, wordt deze overeenkomst beoordeeld volgens de wetten van de staat Washington, V.S. u stemt er hierbij onherroepelijk mee in dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de Croatia Airlines NL Website, vallen onder de exclusieve jurisdictie en locatie van de staatsrechtbanken of federale rechtbanken van King County, Washington, V.S. Gebruik van de Croatia Airlines NL Website is ongeautoriseerd binnen jurisdicties die niet alle regels van deze voorwaarden en bepalingen nakomen, met inbegrip van en zonder beperking deze paragraaf. U verklaart dat er uit hoofde van deze overeenkomst of het gebruik van de Croatia Airlines NL Website geen samenwerkingsverband partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en Croatia Airlines NL. Op de nakoming van deze overeenkomst door Croatia Airlines NL zijn bestaand recht en juridische procedures van toepassing, en geen van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen doet afbreuk aan het recht van Croatia Airlines NL om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, politie en justitie die verband houden met uw gebruik van de Croatia Airlines NL Website of informatie die aan Croatia Airlines NL is verstrekt of door Croatia Airlines NL is verzameld met betrekking tot dat gebruik. Indien wordt bepaald dat enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperking, dan wordt die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, waarbij het resterende gedeelte van de Algemene Voorwaarden van kracht zal blijven. Deze Algemene Voorwaarden, tenzij hierin anders aangegeven, vormen de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en Croatia Airlines NL met betrekking tot de Croatia Airlines NL Website en deze overeenkomsten vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de gebruiker en Croatia Airlines NL met betrekking tot de Croatia Airlines NL Website. Een gedrukte versie van deze Algemene Voorwaarden en van iedere mededeling die in elektronische vorm is gedaan, is als bewijsmateriaal toelaatbaar in juridische of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze overeenkomst in dezelfde mate en overeenkomstig dezelfde bepalingen als andere bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en bewaard. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle daarmee verband houdende documenten opgesteld worden in het Engels.

HANDELSMERKEN

De namen van de hierin genoemde werkelijke bedrijven en producten kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.

De hierin als voorbeeld genoemde bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Het is niet de bedoeling, noch moet dit worden afgeleid, een associatie te maken met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of gebeurtenis.

Rechten niet uitdrukkelijk gegeven hier, zijn voorbehouden.

Op de website van Croatia Airlines worden foto's gebruikt van de hieronder vermelde bronnen en auteurs, waarvoor Croatia Airlines het gebruiksrecht heeft, maar voor derde partijen geld dit recht niet en deze foto’s mogen dus niet van de website van Croatia Airlines worden gedownload en gebruikt:

- Fotogaleries van het Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme en het Bureau voor Toerisme van Stad Zagreb 

- Ivo Biočina, Damir Fabijanić, Alan Grubelić, Šime Lugarov,  Julien DuvalFoto's die u wel kunt downloaden, kunt u hier vinden  Meer bestemmingen
 
Volwassenen (25-64)   Kleine kinderen(<2)
Kinderen (2-11)    
andere passagiers
+/- 3 dagen
alleen de geselecteerde datum
Hotel Autoverhuur